ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Γενικές Πληροφορίες

Η «PULSECUBE O.E.» (εφεξής και χάρη συντομίας η Εταιρεία ή γυμναστήριο) η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 40 & Περγάμου 17, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας συνεχώς τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους, τροποποιώντας την πολιτική ασφάλειας και επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ήτοι τον Θωμά Καρδαρίδη, υπεύθυνο για λογαριασμό της «PULSECUBE O.E.» (Κωνσταντινουπόλεως 40 & Περγάμου 17, Αιγάλεω) σύμφωνα τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚ 2016/679).

2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στο γυμναστήριό μας: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη/Περιοχή, Τ.Κ, ΑΦΜ, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail, Ημερομηνία Γέννησης.

Δεδομένα που συλλέγουμε από τη χρήση του Εντύπου Δοκιμαστικής Συνεδρίας, της Προσωπικής Καρτέλας και του Παρουσιολογίου : α) Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο Γυμναστήριο, β) Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον στόχο που θέλετε να πετύχετε στο γυμναστήριό μας γ) Συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία των συνεδριών και το υπόλοιπο αυτών καθώς και του προγράμματος που ακολουθείτε.

Δεδομένα που συλλέγουμε κατά την επικοινωνίας μας μέσω του site μας : Επώνυμο. Όνομα και e mail.

3. Προσωπικά δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών

Σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων από την «PULSECUBE O.E.», και ειδικότερα την ενημέρωση της εταιρείας μας-γυμναστηρίου σχετικά με την ύπαρξη ή όχι παθήσεων όπως αυτές αναγράφονται στο έντυπο Δοκιμαστικής Συνεδρίας, η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα) γίνεται με σκοπό την προστασία της υγείας σας ώστε να γνωρίζουμε εάν μπορείτε να κάνετε χρήση των εξειδικευμένων μηχανημάτων εκγύμνασης της εταιρείας μας.

4. Τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία πραγματοποιείται είτε μέσω της φυσικής σας παρουσίας στο γυμναστήριο, είτε μέσω της φόρμας υποβολής στοιχείων που διατίθεται στο site μας.

5. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:

  • • Κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης
  • • Έλεγχος ταυτοπροσωπίας κατά την προσέλευση και παραμονή στα γυμναστήριά μας, για την προσφορά των υπηρεσιών μας.
  • • Παροχή δυνατότητας για οnline κράτηση ραντεβού χρησιμοποιώντας τον κωδικό πελάτη και το online pin που θα παραλαμβάνετε από εμάς κατά την πρώτη εγγραφή σας.
  • • Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προγράμματα και γενικές προσφορές.
  • • Αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως μελών μας.

6. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dbo[@]bodyinvest.gr ή και με έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί εντύπως στο γυμναστήριό μας.

Επίσης μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

7. Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές και όσα ορίζονται στην παράγραφο 10 του παρόντος), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

8. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ισχύει η συνδρομή σας και για ισόχρονο διάστημα μετά τη λήξη της, οπότε και η εταιρεία μας θα διαγράψει τα δεδομένα σας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η συνδρομή σας κατέστη ανενεργή, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

9. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

10. Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες :

(i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πρακτική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

11. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Διατηρούμε κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες που σχεδιάστηκαν για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η «PULSECUBE O.E.» σας ενημερώνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στο dpo@bodyinvest.gr ή στο 210 5904055 σε περίπτωση που έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα αλλά και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επίσης στα ίδια στοιχεία μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που με την συναίνεση σας διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Search

+

Log In

+